لیست عکس و تصویر
پیشنهاد عکس و تصویر و تصویر به ایندکس ایران
آسمان و فضا

Skip Navigation Links
تازه های بخش عکس در بخش آسمان و فضا


Supernova Remnant N 63A Menagerie

سوپر نوا ستاره داراى نور متغيرى که روشنى اش صد ميليون برابر خورشيد است


قوس و قزح زیبا اطراف سحابی هلیکس Helix Nebula

توده هاى عظيم گازو گرد مابين فواصل ستارگان جاده شيرى


سحابی کارینا

The Carina Nebula: Star Birth in the Extreme


تولد ستارگان در سحابی رتیل

The Hodge 301 Cluster: Multiple Generations of Stars in the Tarantula Nebulaپیکره ای از غبار و دود - سحابی چشمان گربه

The Cat's Eye Nebula: Dying Star Creates Fantasy-like Sculpture of Gas and Dust


ستون دود و غبار

Cone Nebula (NGC 2264): Star-Forming Pillar of Gas and Dust


Whirlpool Galaxy and Companion Galaxy

Out of This Whirl: the Whirlpool Galaxy (M51) and Companion Galaxy


نمای عالی از کهکشان

Hubble's Largest Galaxy Portrait Offers a New High-Definition Viewپهنه بیکران

Vast Star-Forming Region 30 Doradus - ناحیه 30 ماهی زرین


کهکشان استاربورست

Happy Sweet Sixteen, Hubble Telescope! - Starburst Galaxy M82
سوپرنوا - ابر نو اختر

Supernova 1987A in the Large Magellanic Cloud - ستاره غول پیکر در یک ابر ماژلانی بزرگ
پیوندها 1 تا 30 از کل 54
بعدی آخرین
Copyright ©2007 - 2010 Indexiran.ir . All rights reserved. --- کپی رایت © ایندکس ایران 1386 - 1389